Amazon WorkSpaces Sync is now Amazon Zocalo. Please follow this link.